โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)


วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้าน เป็นต้น


สอบถามข้อมูลและเอกสารประกอบการจ้างงาน


คุณบุญรักษา 081-2877463    คุณอลิศรา 085-3316269
คุณบัณฑิต 081-8824346      คุณสุรศักดิ์ 080-7903008
mail : covid19snk@gmail.com


สอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สอบถามขัอมูลมาตรการช่วยเหลือ
ที่ตั้ง 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833
ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สอบถามข้อมูลและเอกสารประกอบการจ้างงาน
119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 4111 โทรสาร 054-237389
admin