ลงทะเบียนสมัครระยะที่ 2
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สอบถามขัอมูลมาตรการช่วยเหลือ
ที่ตั้ง 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833
ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและจ่ายค่าจ้าง
119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 44111 โทรสาร 054-237389